O nas

Od 2011 roku naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi firm i instytucji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najwyższym priorytetem naszych działań jest wsparcie Państwa firmy w działaniach mających zapewnić bezpieczne warunki pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w Państwa firmie. Prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami obsługa w zakresie BHP pozwoli Państwu na skoncentrowaniu się wyłącznie na biznesowych zagadnieniach prowadzonej działalności i rozwoju firmy. Wykwalifikowana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych działań w zakresie obowiązków służby bhp.

Obszar naszych działań obejmuje miasto Poznań wraz z terenem powiatu poznańskiego oraz powiaty kościański i śremski.

 

Kodeks pracy uściślił zakres obowiązków i uprawnień pracodawców i pracowników. Zgodnie z nimi pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych ich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie oraz życie pracownika poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności:

 • Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania.
 • Zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywać polecenia usunięcia uchybień, w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń.
 • Reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosować środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki pracy.
 • Zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy.
 • Uwzględnić ochronę zdrowia pracowników młodocianych oraz pracownic w ciąży lub karmiących piersią dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach prowadzonych działań profilaktycznych.
 • Zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru warunków pracy.
 • Zapewnić wykonanie poleceń społecznego inspektora pracy.

 

Pracodawca jest zobowiązany do przekazania pracownikom informacje o:

 • Zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy i na poszczególnych stanowiskach i przy wykonywanych pracach.
 • Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.
 • Pracownikach wyznaczonych do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.